Vilniaus lopšelis-darželis
 "Atžalėlės"

Click here to edit subtitle

VIZIJA
Šiuolaikiškas, atviras, sveikatą puoselėjantis darželis  - šiuolaikiniam vaikui.

MISIJA
Ugdyti šiuolaikišką, sveiką, savarankišką ir laisvą asmenybę, norinčią pažinti ir perimti tautos kultūrą, remiantis tautos tradicijomis; skatinti kūrybinę saviraišką ir domėjimąsi aplinkiniu pasauliu.

FILOSOFIJA
     Ugdymo proceso centre - vaikas. Ugdytojas - tik žinių šaltinis, moralinis vadovas.

PRIORITETAI:

  • Ugdymo ir socialinių paslaugų kokybė.
  • Išsilavinę, kūrybingi, aukštos kvalifikacijos pedagogai.  
  • Sveikos gyvensenos ugdymas.
  • Saugių, estetiškų edukacinių aplinkų atnaujinimas, turtinimas ir plėtojimas, diegiant informacines komunikacines technologijas.
  • Palankus vaikams ir darbuotojams emocinis ir psichologinis klimatas.

Gerb. tėveliai, informuojame, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. keičiasi Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka (2019-12-04 Tarybos sprendimas Nr. 1-305) ir Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka (2019-12-04 Tarybos sprendimas Nr.1-303).  
Siekiant užtikrinti visavertę vaikų mitybą, keičiasi vaikų maitinimo ir ugdymo kaina. Mokestis didinamas 20 proc. maisto produktams įsigyti:
 
- ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų: lopšelio grupėse – 2,20 Eur, darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,50 Eur;
- ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 14 ir 24 valandas: lopšelio grupėse – 2,50 Eur, darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,80 Eur;
- ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas: lopšelio grupėse – 1,70 Eur, darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 1,90 Eur.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti nustatytas 1 Eur  (buvo 0,72 Eur) mokestis visoms šeimoms ir 0,50 Eur socialiai remtinoms šeimoms. 
 
Lengvatos tėvams išlieka tos pačios, tik kai kurios yra papildytos. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu: 
- šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas; 
- jeigu tėvai (globėjai), augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos arba du vaikus iki dvylikos metų ar augina tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnyje numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį;
- tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų pateikus dokumentą iš darbovietės;
            - prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
            - tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, dirbant nuotoliniu būdu, užsiimančių individualia veikla  pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius;
            - mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi  brolių ar  seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvams pateikus prašymą;
            - vasaros metu (birželio–rugpjūčio mėn.); 
            - nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.) ne ilgiau kaip 3 dienas; - įstaigos uždarymo remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;
            - mokestis už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą nemokamas priešmokyklinio ugdymo grupėje, jeigu vaikas ją lanko ne ilgiau kaip 4 valandas;
            - jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl ligos (mokestis nemokamas nuo trečiosios dėl ligos nelankytos dienos) apie ligą informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 dienų, turi būti pateiktas tai patvirtinantis dokumentas iš www.esveikata.lt svetainės, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (dvi ligos dienas mokestis už maitinimą mokamas).
 
Mokestis už vaiko maitinimą mažinamas 50 procentų, jeigu: 
             - vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia;
            - toje pačioje šeimoje auga (globojami) trys ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą;
            - vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, profesinio mokymo programą arba yra aukštosios mokyklos studentas, iki jam sukaks 24 metai, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;
             - vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;
            - vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija;
            - vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis.
 
            Mokestis už vaiko maitinimą mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos. 
 
Vaikų priėmimo į darželius tvarkoje iš esmės keičiasi tik 39 punktas: „Apie išvykusį vaiką įstaigos direktorius raštu IS tvarkytojui praneša nedelsdamas, bet ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos. Vaikai, nelankę įstaigos daugiau nei 30 darbo dienų per paskutines 90 kalendorinių dienų be pateisinamos priežasties (pateisinama priežastis – liga, apie tai informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos; jeigu vaikas serga daugiau nei 10 dienų, turi būti pateiktas tai patvirtinantis dokumentas iš www.esveikata.lt svetainės, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento; prastovos tėvų (globėjų) darbovietėje, pateikus tai patvirtinančius dokumentus, tėvų (globėjų) darbas pagal kintantį darbo grafiką, darbas nuotoliniu būdu – pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius, o jei tėvai užsiima individualia veikla – verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos; mokinių atostogos (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvų atostogų metas, vasaros metas ir kitos svarbios priežastys), pašalinami iš lankančiųjų sąrašo Įstaigos vadovo įsakymu“.
i bendrojo ugdymo mokykloje), tėvų atostogų metas, vasaros metas ir kitos svarbios priežastys), pašalinami iš lankančiųjų sąrašo Įstaigos vadovo įsakymu“.


Rinkliavos darželiuose – praeitis!

 
           LOPŠELIS-DARŽELIS      
      “ATŽALĖLĖS”
      TVARKOSI

ATSIPRAŠOME UŽ NEPATOGUMUS

• VYKDOMOS MODULINIO PRIESTATO STATYBOS
• VYKDOMI VANDENTIEKIO PRIJUNGIMO PRIE MODULINIO PRIESTATO DARBAI

TĖVELIŲ DĖMESIUI

VYKSTANT REMONTO DARBAMS GALI BŪTI KEIČIAMOS GRUPIŲ PATALPOS, GRUPĖS GALI BŪTI JUNGIAMOS ATSIŽVELGIANT Į SITUACIJĄ.

PRAŠOME KANTRYBĖS IR SUPRATINGUMO.Administracija


Vilniaus lopšelio-darželio "Atžalėlės" asmens duomenų tvarkymo taisyklės
 

Nuorodos

Mūsų draugai:

Vilniaus vaikų darželis „Naminukas“

Vilniaus lopšelis-darželis „Ozas“

Vilniaus lopšelis-darželis „Žiogelis“

Vilniaus teatras „Lėlė“

Vilniaus m. savivaldybės centrinė biblioteka

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

VšĮ „Vaikų ugdymas“