Vilniaus lopšelis-darželis
 "Atžalėlės"

Click here to edit subtitle

VIZIJA
Šiuolaikiškas, atviras, sveikatą puoselėjantis darželis  - šiuolaikiniam vaikui.

MISIJA
Ugdyti šiuolaikišką, sveiką, savarankišką ir laisvą asmenybę, norinčią pažinti ir perimti tautos kultūrą, remiantis tautos tradicijomis; skatinti kūrybinę saviraišką ir domėjimąsi aplinkiniu pasauliu.

FILOSOFIJA
     Ugdymo proceso centre - vaikas. Ugdytojas - tik žinių šaltinis, moralinis vadovas.

PRIORITETAI:

  • Ugdymo ir socialinių paslaugų kokybė.
  • Išsilavinę, kūrybingi, aukštos kvalifikacijos pedagogai.  
  • Sveikos gyvensenos ugdymas.
  • Saugių, estetiškų edukacinių aplinkų atnaujinimas, turtinimas ir plėtojimas, diegiant informacines komunikacines technologijas.
  • Palankus vaikams ir darbuotojams emocinis ir psichologinis klimatas.


Priėmimo tvarka
Mokesčio tvarka
Rinkliavos darželiuose – praeitis!
Vilniaus lopšelio-darželio "Atžalėlės" asmens duomenų tvarkymo taisyklės


              Vilniaus lopšelio-darželio ,,Atžalėlės” ugdytiniai ugdo(si) pagal atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą „Augame kartu“ (toliau - Programa). Programa nustato ikimokyklinio ugdymo tikslą, uždavinius, programos įgyvendinimo prielaidas ir būdus, ugdymo gaires, ugdytinus vaikų pasiekimus ir pažangos vertinimo gaires. Programa yra orientyras, leidžiantis pedagogui kryptingai organizuoti ugdomąją veiklą, kurti kokybiško ugdymo(si) sąlygas, individualizuoti ugdymo(si) turinį. Programa grindžiama visapusiško ugdymo(si) idėjomis ir apima visas ugdymo(si) sritis.

Sparčiai keičiantis visuomenei bei technologijoms kinta požiūris į vaiką, jo ugdymą bei ugdymą(si) ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Mes siekiame, kad vaikas mūsų įstaigoje būtų saugus, mylimas, gerbiamas, smalsus, pastebėtas, pripažintas bei aktyvus ugdymosi veiklos dalyvis.

Vaikus ugdo kompetentingi, kūrybiški, siekiantis naujovių, turintys kvalifikacines kategorijas, pastoviai keliantys savo kvalifikaciją pedagogai. Gebantys sėkmingai organizuoti ugdymo procesą, siekiantys užtikrinti aukštą ugdymo kokybę vaikams.

Įstaigos savitumas

       Lopšelio-darželio „Atžalėlės“ ikimokyklinio ugdymo samprata akcentuoja, kad žmogaus asmenybės ir sveikatos ištakos glūdi jo vaikystėje. Ankstyvame amžiuje įgyti įgūdžiai ir įpročiai yra patvariausi ir išlieka ilgiausiai. Todėl svarbiausias mūsų įstaigos žingsnis – saugoti ir stiprinti fizinę bei psichinę vaiko sveikatą, tenkinti pagrindinius jo poreikius: saugumo, aktyvumo, saviraiškos. Įstaigoje ypatingas dėmesys skiriamas vaikų sveikatos stiprinimui, fiziniam aktyvumui, sveikos gyvensenos ugdymui.


         Nuo 2016 metų priklausome sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui „Sveika mokykla“ bei aktyviai dalyvaujame jo organizuojamoje veikloje.


              Nuo 2016 m. lapkričio 8 d. esame įstoję į programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projektą „Futboliukas“. Tai netradicinis, įdomus, linksmas būdas stiprinti ne tik vaikų fizinę sveikatą, bet ir ugdantis drąsą, ryžtą, draugiškumą, pasitikėjimą, atsakingumą už save ir šalia esantį.

       Įstaigoje vykdomos individualios programos:

  • Ekologinis projektas „Aš-gamtos vaikas“
  • Etnokultūros projektas „Senolių pramintais takais“
  • Sveikatingumo projektas „Sveikas vaikas-linksmas vaikas“


       Priešmokyklinėje grupėje vykstantį ugdymą reglamentuoja bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programa. 

        

       Taip pat vykdomos:

  • Tarptautinė programa „Zipio draugai“, leidžianti mūsų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.
  • Emocinio intelekto programa „Kimochis“, padedanti vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir  išmokti spręsti sudėtingas socialines-emocines situacijas.

SMART interaktyvios lentos taikymas ugdymo procese

          Šiuolaikinės technologijos yra neatsiejama veiklos priemonė siekiant modernesnės komunikacijos, informacijos sklaidos, kūrybingesnio tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. Pedagogų apgalvotas, saikingas ir tikslingas interaktyvios lentos taikymas ugdymo procese jį daro įdomesnį, šiuolaikiškesnį, patrauklesnį ir įvairesnį. Ikimokyklinukai su džiaugsmu atlieka užduotis lentoje, emocingai reiškia savo mintis ir nuomonę. Interaktyvios lentos taikymas didina vaikų motyvaciją bei užtikrina aktyvų dalyvavimą mokymosi procese.

Vaiko gerovės komisija, jos funkcijos ir specialistų pagalba